Startsida

 

Att tänka på vid förvärv

Varje fastighet är unik och måste bedömas efter sina egna förutsättningar. Regionens tillgång och efterfågan på skogsfastigheter styr självklart prisbilden. Den senare bygger på tidigare förvärv varför känndom om dessa och hur de uppstått underlättar analysen.

Hur har de aktuella prisnivåerna på skogsfastigheter uppstått? 

Värderingsprogram och -modeller för andra än för erfarna värderare saknas. Detta har till konsekvens att många utnyttjar Lantmäteriets och LRFs försäljningsstatistik. I den är landet sedan 2012 indelad i tio regioner.

Värdena beräknas genom att dividera medelvärdena för försäljningspriserna i regionen med medelvärdet av fastigheternas virkesvolym. Priset anges i kr/m3sk.

Att med hjälp av denna statistik beräkna en skogsfastighets värde låter sig inte göras. Alla fastigheter i en region kan omöjligt beskrivas av ett värde.

Avsaknaden av tillgängliga värderingsprogram och kännedom om brister i nyttjade tumregler ger möjligheter till bra förvärv.

1. Prioritera förvärv i södra delarna av ovan nämnda regioner (I - V)
2. Sök efter väl arronderade fastigheter. I dagsläget kostar de inte mer än en fastighet med sämre arrondering.
3. Prioritera arealstorlek mellan 50 och 200 ha. Små och stora fastigheter betalas mer än de förra.
4. Fastigheter i rå med ägd fastighet ökar värdet på den redan ägda utöver tillköpet.