Startsida


 

Skogsmarkens delvärden

Fastighetsvärdet kan indelas i två delmängder, virkesvärdet och markvärdet.

Virkesvärdet
Virkesvärdet beror på gällande virkespriser, avverkningskostnad, men också på virkets volym, åldersfördelning och kvalitet.

Markvärdet
Markvärdet skattas genom att beräkna ortens gällande pris.

Viktiga parametrar som påverkar markvärdet, är fastighetens storlek, arrondering och bonitet, men även om den är ägosplittrad samt vilka möjligheter som finns och vilka kostnader som uppstår att ta ut virket.

Beräkna en fastighets värde genom att summera virkesvärdet och markvärdet. Det förra med gällande prislistor, stambankar och fördelningsfunktioner och det senare genom att skatta (ortens) markvärde. Det skall därefter justeras med nedanstående parametrar.

1. Storlek
Små och mycket stora fastigheter är dyrare per ha än medelstora. Se Storlek.

2. Arrondering
Öka markvärdet om fastigheten är välarronderad och sänk för fastigheter med sämre arrondering. Se Formfaktorer.

3. Bonitet och växtzon är viktiga parametrar. Jämför angiven bonitet i köpedokumenten med bifogad bonitetskarta. Se även växtzonskarta som kan ge ytterligare upplysning. Se Bonitet, Växtzon

4. Ägosplittring
Sänk prisbilden ju fler skiften som ingår. Starkt ägosplittrade fastigheter betalas längre än väl sammansatta. Se Ägosplittring

5. Övriga värden
Värdet bör justeras med alla värdehöjande faktorer som till exempel avstyckningsbara och attraktiva tomter, vindkraft, bergtäkt både befintlig och potentiell.

Det bör understrykas att jakt och fiske ingår i all mark och skall inte beräknas specifikt. Detta under förutsättning att någon av dessa inte är undantagen förvärvet.

Även värdesänkande faktorer kan finnas som till exempel att en järnväg eller en motorväg delar fastigheten. Insprängda fastigheter i stora aktörers markinnehav begränsar möjligheterna till utvidgning varför markvärdet bör reduceras. Fastigheter med lång strandlinje kan få inskränkningar i slutavverkningsytor (samtidigt kan dessa ha tomter med högt attraktionsvärde om de är byggbara).

6. Jakt & fiske ingår som regel i alla markförvärv. Om fastigheten säljs utan denna rättighet skall värdet beräknas och dras från markvärdet.