Parametrar

Storlek

Ägosplittring

Formfaktor

Skotningsavstånd

Bonitet

Växtzon

Övr. Värden
Startsida

 

 

Storlek

Fastighetens storlek påverkar i hög grad markpriset. Vi har konstaterat att små fastigheter betingar ett högre arealpris än medelstora. För mycket stora fastigheter ökar priset per ha åter. På en graf liknar sambandet en U-kurva.

Av hittills registrerat material i databaserna kan vi ge en försiktig indikation enligt nedanstående:

1
Snittfastigheten är ca 50 ha. Betalas lika som Slump
2
Fastigheter (< 10 ha) betalas i snitt 50 % högre än Slump
3
Fastigheter (< 200 ha) betalas i snitt 10 % lägre än Slump
4
För mycket stora fastigheter (~ 1000 ha) så ökar markvärdet åter.
(Dock vill vi poängtera att sådana fastigheter är sällsynta. De statistiska sambanden är därför ännu så länge osäkra.)

Ovan nämnda arealer är ett snitt för hela landet. Sannolikt ökar ovan nämnda storlekar i norra Sverige samt sjunker i södra.

Med ytterligare forskning hoppas vi att så småningom kunna ge ett mer precist svar om förhållandet storlek och markpris.