Parametrar

Storlek

Ägosplittring

Formfaktor

Skotningsavstånd

Bonitet

Växtzon

Övr. Värden
Startsida

 

 

Skotningsavstånd

Närhet till väg är en förutsättning för det ekonomiska utbytet. Skotningsavståndet är direkt avgörande för vilket pris virkesköparen kan lämna. Ju längre skotningsavstånd desto mindre virkesnetto.

För varje skifte till fastigheten skattas detta avstånd. Därefter beräknas, om fastigheten består av två eller flera skiften, medelskotningsavståndet till hela fastigheten. Se exempel nedan!

Obs! Denna parameter är den enda som påverkar såväl markpris som virkesvärde. Alla övriga påverkar enbart markvärdet.

 

 

Skotningsavståndet åsätts närmaste 50-tal meter. I detta fall till 150 meter.

Skotningsavståndet i SLUMP

Det bör poängteras att hänsyn inte tagits till avdelningarnas ålder. Värdet på ett kort skotningsavstånd till avverkningsbara volymer är självklart mycket högre än motsvarande till ungskog. Då hänsyn till detta icke gjorts kan heller inte den ekonomiska vikten inte ingå i värderingen utan skall endast tas med som tilläggsinformation.

Fastighetvärdet beräknas med hjälp av selekterade fastigheter i närområdet. För att jämförelsen skall bli rättvis beräknas även skillnaden mellan underlagets och objektets skotningsavstånd. Differensen anges i värderingsunderlaget (se radievariation).