Parametrar

Storlek

Ägosplittring

Formfaktor

Skotningsavstånd

Bonitet

Växtzon

Övr. Värden
Startsida

 

 

Övriga värden

Varje fastighet är unik och måste bedömas efter sina egna förutsättningar.

Virkesvärdet skall bedömas efter kvalitet, avverkningsförutsättningar m m.

Markvärdet som erhålls är ett medelvärde som beräknats ur de selekterade fastigheterna.

Värdet bör därför justeras med alla värdehöjande faktorer som till exempel sjönära tomter, vindkraft, bergtäkt både befintlig och potentiell.

Det bör understrykas att jakt och fiske ingår i all mark och skall inte beräknas specifikt. Detta under förutsättning att någon av dessa inte är undantagna förvärvet.

Även värdesänkande faktorer kan finnas som till exempel att en järnväg eller en motorväg delar fastigheten. Det kan också vara en mycket liten fastighet, helt omgiven av en stor aktörs ägor där möjligheten att utvidga genom tillköp är begränsad. Fastigheter med lång strandlinje kan få inskränkningar i slutavverkningsytor (samtidigt kan dessa ha tomter med högt attraktionsvärde om de är byggbara). Är jakten undantagen skall den beräknas samt dras ifrån markvärdet.

Finns möjlighet att marken kommer att exploateras av växande samhällen (bostäder, vägar, fritidsområden) och/eller industriområden?

All fast egendom som bostadsbyggnader och ekonomibyggnader värdeberäknas inte i SLUMP utan det värde som anges är 4/3 * angivet taxeringsvärde.