Parametrar

Storlek

Ägosplittring

Formfaktor

Skotningsavstånd

Bonitet

Växtzon

Övr. Värden
Startsida

 

 

Formfaktor

Ett skiftes arrondering är en viktig parameter. Formen måste därför kunna definieras. Vi har valt två funktioner för att beskriva ett skiftes form.

Den minsta tänkbara rektangeln, med bredden (B) och längden (L) får omsluta ett skifte.

 

Ytutbredning
Skiljer de kvadratiska fastigheterna från de trådsmala

f(1) = B/L ................................................(< 1)

Fyllnadsgrad
Beskriver hur väl skiftet fyller en rektangel

f(2) = prod areal / B*L ...............................(< 1)


Formfaktor F = f(1) * f(2) ........................(< 1)

Fastighetens skiften viktas och en gemensam formfaktor beräknas.

Det bör understrykas att ett skifte med låg formfaktor kan kompenseras med ett kort skotningsavstånd.

Tolkning av F kan ske enligt klassindelning. Fem klasser har valts. Intervallen är valda så att de, av registrerat material, delar in detta så att antalet objekt i respektive klass är lika många.

Medelvärdet för alla sålda fastigheter (5100 st) i Sverige mellan juli 2010 och november 2013 är 21,3. Allt över är värdehöjande medan allt lägre värdesänkande.

För varje län uppdelas därefter fastigheterna i klasserna

Mycket god, God, Medel, Svag och Mycket svag

Nedan presenteras de länsvisa medelvärdet.

 
Län
Medelvärde
1
Stockholm
23,6
3
Uppsala
20,7
4
Södermanland
27,2
5
Östergötland
27,7
6
Jönköping
24,5
7
Kronoberg
25,5
8
Kalmar
25,9
9
Gotland
26,1
10
Blekinge
25,9
12
Skåne
27,1
13
Halland
23,3
14
Älvsborg
22,5
17
Värmland
18,1
18
Västergötland
23,4
19
Västmanland
18,6
20
Dalarna
22,2
21
Gästrikland
18,7
22
Ångermanland
17,5
23
Jämtland
17,4
24
Västerbotten
20,1
25
Norrbotten
20,0