Startsida

 

Vad påverkar en skogsfastighets marknadsvärde


Sofia Carlsson
Jägmästarutbildningen 07/12
Examensarbete i Företagsekonomi vid institutionen för skogen produkter 30 hp

Läs rapporten

Priset på skogsfastigheter har stigit dramatiskt i en lång följd av år.

Fastigheterna värderas utifrån en rad olika faktorer; den virkesproducerande förmågan är bara är en av flera värdekomponenter. Den dramatiska prisökningen och svårigheten att koppla denna ökning till ett mätbart värde i form av virkesproduktion väcker frågor.

Är köpare till exempel medvetna om vilken värdering han eller hon gör av fastighetens olika värdekomponenter? Har värderingarna någon rationell koppling till fastigheternas virkesproducerande förmågan? Svaret på denna fråga kan återspeglas i en studie där fastigheters marknadsvärde, bonitet och åldersfördelning kopplas samman.

Examensarbetet syftar till att studera sambandet mellan skogsfastigheters åldersklasstruktur, bonitet och pris. Studien ska även undersöka hur marknaden värderar skog i olika åldrar, samt om denna värdering står i proportion till avkastningen i form av skogstillväxten. Detta genom att jämföra försålda fastigheters marknadspris med deras bonitet och åldersfördelning.