Startsida

 

Vad påverkar en skogsfastighets marknadsvärde


Johanna Högberg
Jägmästarutbildningen 07/12
Examensarbete i Företagsekonomi vid institutionen för skogen produkter 30 hp

Läs rapporten

Examensarbetets huvudsyfte är att undersöka och eventuellt utveckla värderingsgrunder för skogsfastigheter. De karaktäristika som ska undersökas är en fastighets form, arrondering samt antalet skiften som ingår i en fastighet.
Värderingsmodellen som studien avser att utveckla namnges SLUMP, Sveriges Lantbruks Universitets Marknads Pris och studien genomförs på förslag av Torbjörn Sundelin, Doktorand vid SLU. Ambitionerna med värderingsmodellen är att undvika de generaliseringar som sker i dag vid värdering och istället bistå med ett mer adekvat värderingsverktyg.

Värderingen i denna modell sker utifrån statistiskt grundade snittfastigheter som sedan korrigeras med olika parametrar som antingen höjer, sänker eller lämnar fastigheten opåverkad. Det är denna del av modellen som min studie ska bidra till att utveckla.

Är priset på mindre fastigheter högre per ha än för en större fastighet? Har formen och skotningsavståndet någon betydelse för marknadsvärdet? Är man beredd att betala mer för ett koncentrerat innehav istället för ett utspritt?

Dessa frågor kommer att besvaras genom en statistisk analys av försäljningsdata. Kommer analysen visa på samband mellan marknadsvärdet och dessa parametrar, bör de också vara med i en bedömning av en fastighets värde.