Startsida

 

 

Definition av marknadsvärde: "Mest sannolikt pris på en
skogsfastighet vid en given tidpunkt och på en fri och öppen marknad."

Beskrivning av SLUMP

Indata

Samtliga skogsfastigheter till försäljning, annonserade via mäklarnas webbsidor, registreras i databaser på egna servrar. Dessa databaser kompletteras därefter med försäljningsstatistik från Lantmäteriverket
och från mäklare.

Timmerpriser uppdateras månatligen i hela landet samt matchas med för regionen gällande stambankar enligt Föreningen Skogens koncept.
(
En stambank är en beräknad genomsnittlig skog. Grunden här är Riksskogstaxeringens och VMF Qberas statistik över brösthöjdsdiameter, trädhöjder och kvalitet.)

Skogsvårdskostnader och avverkningskostnader enligt gällande ortspriser. Kalkylräntan är fast och satt till 5 %

Modell

Varje fastighet har vid registreringen försetts med koordinater. Dessa utgör grunden för att i databaserna selektera de fastigheter som sålts i aktuell region samt under aktuell tid. Selekterade fastigheter får bilda en snittfastighet som används som underlag vid beräkningarna. Endast fastigheter som saknar bostads- och ekonomibyggnader används som underlag.

Grundkravet är att selektera sålda objekt där radien och tiden varieras för att få tillräckligt statistikunderlag. Modellen startar med radien 50 km och tiden 8 månader.

Med denna statistik som grund bildas en snittfastighet. En tänkt avverkning, som följer skogsvårdslagen, av all skog som har lägre volymtillväxt än gällande kalkylränta utförs. Timmer- och massaveds-priser kombinerade med stambankar för aktuellt område hämtas och kombineras med Ollas utbytesfunktioner. Tänkt skogsvård utförs till gällande kostnad. Resterande volymer förses med en räntebelastning fram till avverkningsmogen ålder. Summan av alla intäkter och kostnader tillsammans med restvärdet utgör näringens virkesvärde. Denna summa är samtidigt densamma som den oavverkade skogen för hela fastigheten före avverkning.

Med iteration beräknas därefter värdet för de olika volymerna i de olika åldersklasserna. [1]

Virkesvärdet subtraheras från fastigheterna snittmarknadsvärde som i sin tur divideras med snittarealen. Det på så sett uppkomna värdet är regionens markpris i kronor per ha [2]

Objektet, den fastighet som skall värderas, får genomgå samma avverkningsprocedur med tillhörande skogsvård och villkor som ovan. Oavverkade volymer förses med värden från [1]. Slutligen adderas markvärdet genom att multiplicera arealen med [2] Summan av dessa är det okorrigerade marknadsvärdet för objektet.

Modellen finns närmare matematiskt beskriven i Market Price for Forest Estates – Outline of a Mathematical Model (Sundelin & Lönnstedt, 2005).